хове ли

Старославянский      Русский
хове                                    ли

 1. разведохове развели
 2. възведохове возвели
 3. изведохове вывели
 4. отъведохове отвели
 5. наведохове навели
 6. приведохове привели
 7. въведохове ввели
 8. выведохове вывели
 9. въгнахове вогнали
 10. прогнахове прогнали
 11. погнахове погнали
 12. пригнахове пригнали
 13. изъгнихове выгнили
 14. съгнихове сгнили
 15. скорбехове скорбели
 16. оскорбихове оскорбили
 17. отъбавихове отбавили
 18. избавихове избавили
 19. гнахове гнали
 20. смотрихове смотрели
 21. смотрехове смотрели
 22. прославихове прославили
 23. славихове славили
 24. насытихове насытили
 25. поспахове поспали
 26. спахове спали
 27. закляхове закляли
 28. кляхове кляли
 29. прокляхове прокляли
 30. посеяхове посеяли
 31. всеяхове всеяли
 32. приняхове приняли
 33. възяхове взяли
 34. вняхове вняли
 35. сняхове сняли
 36. сътворихове сотворили
 37. съкрывахове скрывали
 38. бранихове бранили
 39. възбранихове возбранили
 40. угасохове угасли
 41. снесохове снесли
 42. изънесохове изнесли
 43. вънесохове внесли
 44. несохове несли
 45. внесохове внесли
 46. възнесохове вознесли
 47. изнесохове изнесли
 48. принесохове принесли
 49. распрострохове распростёрли
 50. прострохове простёрли
 51. углебохове углебли
 52. погребохове погребли
 53. изгибохове изгибли
 54. прозябохове прозябли
 55. погибохове погибли
 56. възлезохове взлезли
 57. излезохове излезли
 58. влезохове влезли
 59. слезохове слезли
 60. исчезохове исчезли
 61. отврьзохове отверзли
 62. отъврьзохове отверзли
 63. отъверзохове отверзли
 64. отверзохове отверзли
 65. изъобретохове изобрели
 66. изообретохове изобрели
 67. приобретохове приобрели
 68. съчтохове сочли
 69. прочтохове прочли
 70. сочтохове сочли
 71. почтохове почли
 72. чтохове чли
 73. обретохове обрели
 74. изъвлекохове изволокли
 75. извлекохове изволокли
 76. повлекохове поволокли
 77. облекохове обволокли
 78. провлекохове проволокли
 79. завлекохове заволокли
 80. развлекохове разволокли
 81. отвлекохове отволокли
 82. отъвлекохове отволокли
 83. привлекохове приволокли
 84. съвлекохове сволокли
 85. въвлекохове вволокли
 86. влекохове волокли
 87. увлекохове уволокли
 88. превлекохове переволокли
 89. навлекохове наволокли
 90. провлекохове провлекли
 91. превлекохове перевлекли
 92. прелегохове перелегли
 93. прилегохове прилегли
 94. отълегохове отлегли
 95. улегохове улегли
 96. полегохове полегли
 97. низлегохове низлегли
 98. възлегохове возлегли
 99. налегохове налегли
 100. възвлекохове возвлекли
 101. довлекохове довлекли
 102. повлекохове повлекли
 103. отвлекохове отвлекли
 104. въвлекохове вовлекли
 105. завлекохове завлекли
 106. навлекохове навлекли
 107. развлекохове развлекли
 108. отъвлекохове отвлекли
 109. увлекохове увлекли
 110. ужгохове ужгли
 111. отъжгохове отожгли
 112. прижгохове прижгли
 113. пожгохове пожгли
 114. нажгохове нажгли
 115. отекохове отекли
 116. отълетехове отлетели
 117. летехове летели
 118. осолихове осолили
 119. угодихове угодили
 120. разъграбихове разграбили
 121. пограбихове пограбили
 122. награбихове награбили
 123. ограбихове ограбили
 124. разграбихове разграбили
 125. грабихове грабили
 126. възградихове взгородили
 127. възъградихове взгородили
 128. наградихове нагородили
 129. отмрохове отмерли
 130. отъмрохове отмерли
 131. намрохове намерли
 132. смрохове смерли
 133. съмрохове смерли
 134. обмрохове обмерли
 135. объмрохове обмерли
 136. мрохове мёрли
 137. измрохове измерли
 138. изъмрохове измерли
 139. помрохове померли
 140. замрохове замерли
 141. умрохове умерли
 142. напрахове напрали
 143. запрахове запрали
 144. растворихове растворили
 145. съпрягохове сопрягли
 146. съпрягохове спрягли
 147. въпрягохове впрягли
 148. напрягохове напрягли
 149. прягохове прягли
 150. въстужихове востужили
 151. въстужихове встужили
 152. тужихове тужили
 153. словихове словили
 154. созидахове созидали
 155. съзидахове созидали
 156. разтерзахове растерзали
 157. отъпихове отпили
 158. распихове распили
 159. испихове испили
 160. отпоихове отпоили
 161. отъпоихове отпоили
 162. начахове начали
 163. притаихове притаили
 164. затаихове затаили
 165. таихове таили
 166. утаихове утаили
 167. потаихове потаили
 168. потекохове потекли
 169. допекохове допекли
 170. припекохове припекли
 171. препекохове перепекли
 172. упекохове упекли
 173. отъпекохове отпекли
 174. опекохове опекли
 175. спекохове спекли
 176. съпекохове спекли
 177. ужихове ужили
 178. попекохове попекли
 179. испекохове испекли
 180. поточихове поточили
 181. наполнихове наполнили
 182. расточихове расточили
 183. проучихове проучили
 184. съвыкохове свыкли
 185. отвыкохове отвыкли
 186. отъвыкохове отвыкли
 187. привыкохове привыкли
 188. навыкохове навыкли
 189. обыкохове обвыкли
 190. изнемогохове изнемогли
 191. премогохове перемогли
 192. возмогохове возмогли
 193. възмогохове возмогли
 194. помогохове помогли
 195. участихове участили
 196. причастихове причастили
 197. отълепихове отлепили
 198. налепихове налепили
 199. утешихове утешили
 200. преградихове перегородили
 201. разградихове разгородили
 202. оградихове огородили
 203. заградихове загородили
 204. слабехове слабели
 205. ослабехове ослабели
 206. раслабихове расслабили
 207. послышахове послышали
 208. възмолихове возмолили
 209. возмолихове возмолили
 210. примолихове примолили
 211. помолихове помолили
 212. умолихове умолили
 213. побирахове побирали
 214. собирахове собирали
 215. събирахове собирали
 216. одирахове одирали
 217. настигохове настигли
 218. постигохове постигли
 219. достигохове достигли
 220. воздвигохове воздвигли
 221. въздвигохове воздвигли
 222. обухове обули
 223. красихове красили
 224. отъяхове отъяли
 225. заяхове заяли
 226. подъяхове подъяли
 227. сокрушихове сокрушили
 228. съкрушихове сокрушили
 229. мыслихове мыслили
 230. лишихове лишили
 231. бояхове бояли
 232. примирихове примирили
 233. умирихове умирили
 234. воздахове воздали
 235. въздахове воздали
 236. тлихове тлили
 237. растлихове растлили
 238. истлихове истлили
 239. притяжахове притяжали
 240. владехове владели
 241. наздахове наздали
 242. здахове здали
 243. създахове создали
 244. создахове создали
 245. наяхове наяли
 246. яхове яли
 247. попалихове попалили
 248. запалихове запалили
 249. спалихове спалили
 250. палихове палили
 251. отдахове отдали
 252. отъдахове отдали
 253. изъгнахове изгнали
 254. изгнахове изгнали
 255. въместихове вместили
 256. завязахове завязали
 257. привязахове привязали
 258. обругахове обругали
 259. ругахове ругали
 260. отвратихове отвратили
 261. сотворихове сотворили
 262. творихове творили
 263. светихове светили
 264. осветихове осветили
 265. просветихове просветили
 266. просвещахове просвещали
 267. изъвещахове извещали
 268. извещахове извещали
 269. вещахове вещали
 270. возвестихове возвестили
 271. возъвестихове возвестили
 272. възъвестихове возвестили
 273. възвестихове возвестили
 274. возъвещахове возвещали
 275. возвещахове возвещали
 276. възъвещахове возвещали
 277. възвещахове возвещали
 278. совещахове совещали
 279. съвещахове совещали
 280. отвещахове отвечали
 281. отметахове отметали
 282. отступихове отступили
 283. погрешихове погрешили
 284. съгрешихове согрешили
 285. грешихове грешили
 286. легохове легли
 287. влекохове влекли
 288. могохове могли
 289. пекохове пекли
 290. точихове точили
 291. убегохове убегали
 292. бегохове бегали
 293. поучихове поучили
 294. научихове научили
 295. очистихове очистили
 296. отъметахове отметали
 297. посадихове посадили
 298. насадихове насадили
 299. извлекохове извлекли
 300. привлекохове привлекли
 301. съвлекохове совлекли
 302. изъвлекохове извлекли
 303. усекохове усекли
 304. отъсекохове отсекли
 305. отсекохове отсекли
 306. наругахове наругали
 307. погрузихове погрузили
 308. поругахове поругали
 309. погасихове погасили
 310. угасихове угасили
 311. зажгохове зажгли
 312. разжегохове разожгли
 313. пожегохове пожгли
 314. минухове минули
 315. разъсекохове рассекли
 316. ссекохове ссекли
 317. посекохове посекли
 318. секохове секли
 319. затязахове затязали
 320. истязахове истязали
 321. исказихове исказили
 322. казахове казали
 323. приказахове приказали
 324. оказахове оказали
 325. указахове указали
 326. сказахове сказали
 327. показахове показали
 328. ждахове ждали
 329. въжадахове вжадали
 330. вжадахове вжадали
 331. пожадахове пожадали
 332. възжадахове возжадали
 333. жадахове жадали
 334. жаждахове жаждали
 335. водихове водили
 336. завещахове завещали
 337. отъвещахове отвечали
 338. спадохове спали
 339. упадохове упали
 340. припадохове припали
 341. исклахове искололи
 342. заклахове закололи
 343. възревновахове возревновали
 344. поревновахове поревновали
 345. ревновахове ревновали
 346. осыпахове осыпали
 347. расыпахове рассыпали
 348. рассыпахове рассыпали
 349. разсыпахове рассыпали
 350. расъсыпахове рассыпали
 351. разъсыпахове рассыпали
 352. въсыпахове всыпали
 353. всыпахове всыпали
 354. просыпахове просыпали
 355. засыпахове засыпали
 356. насыпахове насыпали
 357. посыпахове посыпали
 358. сыпахове сыпали
 359. прокапахове прокапали
 360. въскропихове воскропили
 361. окропихове окропили
 362. покропихове покропили
 363. кропихове кропили
 364. капахове капали
 365. ископахове ископали
 366. раскопахове раскопали
 367. копахове копали
 368. внимахове внимали
 369. възъняхове взняли
 370. възняхове взняли
 371. подъняхове подняли
 372. объняхове обняли
 373. заняхове заняли
 374. отъняхове отняли
 375. поняхове поняли
 376. наступахове наступали
 377. приступахове приступали
 378. обидехове обидели
 379. плакахове плакали
 380. рыдахове рыдали
 381. дахове дали
 382. плевахове плевали
 383. оплевахове оплевали
 384. заплевахове заплевали
 385. съделахове сделали
 386. разъделихове разделили
 387. блистахове блистали
 388. познахове познали
 389. пытахове пытали
 390. уцелехове уцелели
 391. целовахове целовали
 392. испытахове испытали
 393. попущахове попускали
 394. распяхове распяли
 395. отъпущахове отпускали
 396. пущахове пускали
 397. снискахове сыскали
 398. уселихове уселили
 399. въселихове вселили
 400. вселихове вселили
 401. отъселихове отселили
 402. поселихове поселили
 403. селихове селили
 404. населихове населили
 405. покорихове покорили
 406. укорихове укорили
 407. придръжахове придержали
 408. удръжахове удержали
 409. възъдръжахове воздержали
 410. одръжахове одержали
 411. въздръжахове воздержали
 412. съдръжахове содержали
 413. дръжахове держали
 414. дрьжахове держали
 415. упоихове упоили
 416. напоихове напоили
 417. кръмихове кормили
 418. въскръмихове вскормили
 419. въскормихове вскормили
 420. накормихове накормили
 421. кормихове кормили
 422. раздрахове разодрали
 423. съдрахове содрали
 424. одрахове одрали
 425. драхове драли
 426. прахове прали
 427. попирахове попирали
 428. испрахове выпороли
 429. попрахове попрали
 430. потоптахове потоптали
 431. истръгохове исторгли
 432. отъвръзохове отверзли
 433. връгохове вергли
 434. испровръгохове испровергли
 435. извръгохове извергли
 436. съвръгохове свергли
 437. повръгохове повергли
 438. връгахове вергли
 439. възвръгохове возвергли
 440. въвръгохове ввергли
 441. поврьгохове повергли
 442. въврьгохове ввергли
 443. отъврьгохове отвергли
 444. отъвръгохове отвергли
 445. привергохове привергли
 446. развергохове развергли
 447. възъвергохове возвергли
 448. низвергохове низвергли
 449. испровергохове испровергли
 450. възвергохове возвергли
 451. низъвергохове низвергли
 452. свергохове свергли
 453. съвергохове свергли
 454. въвергохове ввергли
 455. отъвергохове отвергли
 456. извергохове извергли
 457. навергохове навергли
 458. повергохове повергли
 459. клеветахове клеветали
 460. оклеветахове оклеветали
 461. вергохове вергли
 462. растерзахове растерзали
 463. терзахове терзали
 464. дерзахове дерзали
 465. обнажихове обнажили
 466. пожихове пожили
 467. живихове живили
 468. оживихове оживили
 469. навязахове навязали
 470. связахове связали
 471. строихове строили
 472. устроихове устроили
 473. целихове целили
 474. жалехове жалели
 475. желахове желали
 476. призвахове призвали
 477. предълагахове предлагали
 478. прилагахове прилагали
 479. низлагахове низлагали
 480. възлагахове возлагали
 481. полагахове полагали
 482. надъложихове надложили
 483. разложихове разложили
 484. низложихове низложили
 485. отъложихове отложили
 486. преложихове переложили
 487. обложихове обложили
 488. предложихове предложили
 489. подъложихове подложили
 490. подложихове подложили
 491. предъложихове предложили
 492. заложихове заложили
 493. приложихове приложили
 494. съложихове сложили
 495. сложихове сложили
 496. наложихове наложили
 497. возложихове возложили
 498. възложихове возложили
 499. въложихове вложили
 500. вложихове вложили
 501. положихове положили
 502. ослепихове ослепили
 503. обличахове обличали
 504. почахове почали
 505. зачахове зачали
 506. умолчахове умолчали
 507. молчахове молчали
 508. разлучихове разлучили
 509. отълучихове отлучили
 510. получихове получили
 511. учихове учили
 512. страшихове страшили
 513. исткахове выткали
 514. изыскахове выискали
 515. поискахове поискали
 516. поражахове поражали
 517. намазахове намазали
 518. помазахове помазали
 519. сметахове сметали
 520. метахове метали
 521. разметахове разметали
 522. сътребихове стеребили
 523. отребихове отребили
 524. истребихове истребили
 525. потребихове потребили
 526. почихове почили
 527. повелехове повелели
 528. разделихове разделили
 529. рехове рекли
 530. думахове думали
 531. ударихове ударили
 532. управихове управили
 533. поправихове поправили
 534. правихове правили
 535. направихове направили
 536. исправихове исправили
 537. посрамихове посрамили
 538. постыдихове постыдили
 539. стыдихове стыдили
 540. изгоняхове выгоняли
 541. раскидахове раскидали
 542. проразихове проразили
 543. поразихове поразили
 544. накрыхове накрыли
 545. умыхове умыли
 546. закрыхове закрыли
 547. отъкрыхове открыли
 548. укрыхове укрыли
 549. крыхове крылиКомментарии: 0:

Отправка комментария

Подпишитесь на каналы Комментарии к сообщению [Atom]

<< Главная страница